Ulgi i zwolnienia z opłat

Osoby zwolnione z opłat za korzystanie z pływalni i krytego lodowiska zgodnie z  Zarządzeniem nr 711/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dn. 22.12.2022r.

Zarządzenie nr 711/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dn 22.12.2022

  1. Dzieci do lat 3 (wejście wyłącznie z opiekunem, obowiązek opłaty za bilet przez opiekuna).
  2. Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym (osób traktowanych na równi z nimi na podstawie odrębnych przepisów prawa) oraz opiekunów dzieci i młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 16 roku życia, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnychhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000573
  3. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych w dni powszednie do godz. 14:00 dzieci i młodzież uczęszczającą do bydgoskich szkół, do czasu ukończenia nauki w tych szkołach oraz dzieci do lat 7, wejście wyłącznie z opiekunem (obowiązek opłaty za bilet przez opiekuna).
  4. Weteranów i weteranów poszkodowanych, o których mowa w art. 30a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (dotyczy korzystania z hal sportowych, siłowni i pływalni). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002055

 

Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023r.