Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przedłużone zostają obostrzenia związane z funkcjonowaniem obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu.

Z obiektów sportowych zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu (stadiony, boiska, hale sportowe, tory żużlowe, przystanie wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie, korty tenisowe) do 18 kwietnia 2021 r. korzystać mogą jedynie osoby uprawiające sport będące członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiające sport w ramach ligi zawodowej.

Do 18 kwietnia 2021 r pływalnie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu podlegać będą znaczącym ograniczeniom. Z basenów korzystać będą mogli jedynie zawodnicy kadr narodowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich.

Informujemy, że zawodnicy włączeni do kadry narodowej Polskiego Związku Pływackiego mogą skorzystać ze wszystkich otwartych pływalni zarządzanych przez naszą jednostkę. Dla zawodników kadr narodowych pozostałych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich (w tym Polskiego Związku Triathlonu) udostępnione zostaną pływalnie: „Neptun” (ul. Swarzewska 10) i „Bryza” (ul. Seweryna Goszczyńskiego 3). Godziny wejść na dwa wyżej wymienione obiekty należy ustalić z Kierownikami Zespołów Obiektów Sportowych Bydgoskiego Centrum Sportu.

Bydgoskie Centrum Sportu informuje również, że do dnia 18 kwietnia 2021 r. organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. Wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

Okoliczności, o których mowa powyżej potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski.