Komunikat Bydgoskiego Centrum Sportu

Bydgoskie Centrum Sportu informuje, że zgodnie z zapowiedziami Rady Ministrów od 20 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostaną ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów zarządzanych przez jednostkę.

Z obiektów sportowych zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu (stadiony, boiska, hale sportowe, tory żużlowe, przystanie wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie, korty tenisowe) od 20 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. korzystać będą mogły jedynie osoby uprawiające sport będące członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiające sport w ramach ligi zawodowej, lub dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Od od 20 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r pływalnie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu podlegać będą znaczącym ograniczeniom. Z basenów korzystać będą mogli jedynie zawodnicy kadr narodowych polskich związków sportowych.

Informujemy, że zawodnicy włączeni do kadry narodowej Polskiego Związku Pływackiego będą mogli skorzystać ze wszystkich otwartych pływalni zarządzanych przez naszą jednostkę. Dla zawodników kadr narodowych pozostałych polskich związków sportowych (w tym Polskiego Związku Triathlonu) udostępnione zostaną pływalnie: „Neptun” (ul. Swarzewska 10) i „Bryza” (ul. Seweryna Goszczyńskiego 3). Godziny wejść na dwa wyżej wymienione obiekty należy ustalić z Kierownikami Zespołów Obiektów Sportowych Bydgoskiego Centrum Sportu.

Bydgoskie Centrum Sportu informuje również, że do dnia 9 kwietnia 2021 r. organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.